Frågor vi ställer vid de möten vi har med olika intressenter

Alla vi i Konstnärspolitiska utredningen träffar får frågor att förbereda sig med inför mötet. Frågorna utgår från våra direktiv. Direktivet är det som bestämmer vad vi ska utreda.

Läs hela direktivet på regeringens webbplats

Frågorna följer fyra olika teman, med en eller flera frågor per tema. I grunden är det samma frågor som ställs till alla vi träffar, men till myndigheter eller organisationer med särskilda uppdrag eller intressen inom konstnärspolitiken ställer vi också mer preciserade frågor om det. Under samtalen uppstår det även nya frågeställningar som är viktiga och intressanta för oss att ta med oss i arbetet.

Det är följande fyra teman, med tillhörande frågor, som vi diskuterar vid alla möten och dialoger. Vi tar även gärna emot synpunkter och svar från er som tar del av frågorna här.

Tema 1: En uppdaterad nulägesbild

Det är tjugo år sedan det senast togs ett helhetsgrepp om den statliga konstnärspolitiken och utredningen ska ge bl.a. ge uppdaterad nulägesbild av konstnärernas förutsättningar att verka professionellt.

  • Hur har konstnärernas förutsättningar att verka professionellt förändrats sedan 1990-talet, vad har blivit bättre respektive sämre?
  • Vilka konsekvenser har digitaliseringen haft för det konstnärliga yrkesutövandet?
  • Hur skiljer sig förutsättningarna åt vad avser konstnärernas kön, ålder och socioekonomiska situation?

Tema 2: En modern, jämlik och flexibel stödordning

Utredningen ska också formulera en modern, jämlik och flexibel stödordning.

  • Merparten av nuvarande ersättnings- och stödsystem har funnits sedan 1970-talet – finns det något som talar för att stödens betydelse eller träffbild har förändrats till det bättre eller sämre sedan 1990-talet?
  • Hur har konsekvenserna blivit av de förändringar som ändå genomförts, t.ex. scenkonstallianserna, Skapande skola, Kulturbryggan och slopandet av de statliga inkomstgarantierna?
  • Hur förhåller sig konstnärsstöden till socialförsäkringssystemen?

Tema 3: Förutsättningar för konstnärligt yrkesutövande i hela landet

Utredningen ska även analysera förutsättningarna för konstnärlig yrkesverksamhet i hela landet.

  • Vilken betydelse har de kommunala och regionala konstnärsstöden resp. kultursamverkansmodellen?

Tema 4: Ett internationellt perspektiv

Utredningen ska vidare ha ett internationellt perspektiv.

  • Vilka länder är särskilt intressanta att studera och vilka goda eller dåliga exempel bör utredningen analysera?