Medskick från Folkets Hus och Parker

Den 9 november 2017 träffade utredningen företrädare för Folkets Hus och Parker. Verksamheten är organiserad som en riksorganisation som inom sig samlar drygt 500 Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer som tillsammans har miljontals besökare varje år.

Det är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med en värdegrund som bygger på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Verksamheten är indelad i sju regioner. Man äger också flera dotterbolag, med syfte att stödja medlemsföreningarna, bland annat mindre fastighets- och servicebolag, biografer (Framtidens Mötesplats AB) och evenemangsverksamhet (Programbolaget).

Samtalet vid mötet den 9 november utgick från de frågor utredningen ställer till samtliga intressenter.

Några av de medskick vi fick från Folkets Hus och Parker var:

 • Organisationens samlingslokaler över hela landet är en omfattande, geografiskt spridd infrastruktur och en viktig förutsättning för många konstnärers möjligheter att nå ut med scenföreställningar, konstutställningar och filmvisningar. Med större ekonomiska resurser eller ett tydligt kulturpolitiskt uppdrag, skulle ännu mer kunna göras för att skapa de rätta förutsättningarna för olika konstnärsgrupper.

 

 • Folkets Hus och Parker hade tidigare anställda teatergrupper och konstnärer. Numera producerar man årligen 15–20 scenkonstuppsättningar i samverkan med fria grupper. Det handlar i huvudsak om teater för barn och familjer, men även om vuxenpjäser, nycirkus, dans samt ett 20-tal konsertproduktioner. Produktionerna erbjuds de lokala föreningarna. Totalt spelas cirka 400-500 föreställningar per år. Organisationen producerar även cirka 5 bildkonstutställningar per år som sedan turnerar 4-5 år bland de lokala föreningar som så önskar. Det innebär att riksorganisationen alltid har 20-25 utställningar på turné i landet. Utställningsverksamheten sker med hjälp av egen curator och utställningstekniker samt genom samverkan med externa aktörer som Tensta konsthall och tidigare med Riksutställningar. Därutöver programsätter man film till cirka 150 digitaliserade föreningsdrivna medlemsbiografer samt cirkaa 50 externa biografer i samverkan med olika distributörer. Folkets Hus och Parker är också delägare i filmdistributören TriArt film. För denna verksamhet med scenkonst, bildkonst och film erhåller Folkets Hus och Parker årligen 12 miljoner kronor från Kulturrådet och 3,7 miljoner kronor från Filminstitutet.

 

 • Riksorganisationen bedriver sedan flera år en framgångsrik verksamhet med direktsända opera- och teaterföreställningar för visning på biografer över hela landet. Intresset från publikens sida är stort. För att åstadkomma detta tecknar Folkets Hus och Parker avtal med scenkonstproducenter både nationellt (bl.a. Kungl. Operan) och internationellt. I Sverige visar Kungliga Operan direktsända föreställningar, men man har inte lyckats lösa reprisrätten då repriseringskostnaderna enligt Operan blir för höga. Gällande kollektivavtal på scenkonstområdet verkar göra det för dyrt med repriser. Det är en tolkningsfråga om arbetsmarknadens parter (Svensk Scenkonst och Teaterförbundet) har enats centralt om en öppnare lösning, eller undvikit att ta i frågan och helt utelämnat skrivningar runt reprisering. De internationella scenerna har löst reprisrätten med allt från 30 till 365 dagars reprisperiod och 1 till 3 repriser. Det borde enligt Folkets Hus och Parker även vara görligt i Sverige. Riksorganisationen pekar dock på att det finns en otydlighet kring vem som äger ansvaret för frågan – är det varje enskild scenkonstinstitution eller är det arbetsmarknadens parter centralt?

 

 • En annan begränsande faktor för den direktsända scenkonstverksamheten på biograf är att föreställningarna som repriseras, påförts en momssats på 25 procent sedan införandet av den nya statliga filmpolitiken. De direktsända föreställnignarna har alltjämt 6 procent moms. Riksorganisationen har ställt en öppen fråga till Skatteverket där myndighetens bedömning, angående frågan om direktständning kontra reprisering eller om det är innehållet som ska vara avgörande för vilken momssats som gäller, ifrågasätts. Svar väntas till årsskiftet 2017/2018.

 

 • I ett samarbete mellan Folkets Hus och Parker och Riksteatern har det sedan 1960-talet bedrivits sommarteater i landet. Det har handlat om att tillgängliggöra konst och kultur när institutionerna stänger ner. Samarbetet håller dock på att avslutas stegvis sedan 2016 eftersom Riksteatern vill prioritera andra delar av verksamheten. Folkets Hus och Parker vill däremot fortsätta samarbetet men för tillfället finns det ingen lösning. På vissa håll samverkar man även lokalt i olika projekt.

 

 • Inom ramen för kultursamverkansmodellen arbetar Folkets Hus och Parker för att civilsamhället ska vara representerad i arbetet med alla regionala kulturplaner. Det ekonomiska stödet till civilsamhällets organisationer är dock lågt. Det är också ett problem enligt Folkets Hus och Parker att samverkansmodellen enbart omfattar stöd till regionerna. Alla regionala aktörer är inte så starka och därför behövs det också stöd som kan användas för att stödja verksamheten vid centrala organisationer.

 

 • Antalet föreningar i riksorganisationen minskade under många år, men har i huvudsak stabiliserats sedan år 2000. En del gamla föreningar läggs dock ner, men de ersätts av nya, ofta baserade i grupper och miljöer som inte är de traditionella, till exempel i storstädernas förorter.

 

 • De gamla folkparkerna har ett stort upprustningsbehov. Enligt Folkets Hus och parker är det en brist att Boverkets stöd till allmänna samlingslokaler, som ökat de senaste åren, inte omfattar folkparkerna. Man förde också fram att arrangörsstödet skulle behöva öka, särskilt riktat till socio-ekonomiskt utsatta områden. I projektet ”Nya mötesplatser” driver man sedan några år på för att skapa lokala förutsättningar för nya medborgardrivna kultur- och samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. 

 

Med på mötet var:

 • Gunilla Carlsson, styrelseordförande Folkets Hus och Parker
 • Calle Nathanson, VD Folkets Hus och Parker
 • Ann-Christin Nykvist, Göran Blomberg, Anna Eineborg, Claes Eriksson och Helene Larsson från konstnärspolitiska utredningen
Flera personer sitter runt ett mötesbord och samtalar.
Samtal runt mötesbordet i Garnisonen, Stcokholm.